T : +90 541 638 7793


Türk Eğitim Vakfı Bursları

TEV Yüksek Lisans Bursları

TEV (Türk Eğitim Vakfı) ülkemizin gereksinimini duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla yurt dışı eğitim burslarını 1969 yılından itibaren vermeye başlamıştır.

A.B.D, Kanada, İngiltere, Federal Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, Avusturya ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde yüksek lisans öğrenimini gören öğrencilere verilir. Bursiyerlerin öğrenim süresince tüm masrafları TEV tarafından karşılanır. Burs verilen dallar: İşletmecilik, Endüstri Yönetimi, Mühendislik, Sosyal Bilimler.

TEV'e Nasıl Başvurulur?

TEV'e yurtdışı yüksek öğrenim bursu için nasıl başvurulur?
TEV tarafından, yurt dışı burslarının başvuru süresi ve yöntemi basın aracılığıyla ilan edilir. Aynı zamanda öğretim kurumlarına da bilgi verilir. Adaylar bu ilanlar ve bilgilere göre başvuruda bulunurlar. TEV yurt dışına üç yoldan burslu öğrenci yollamaktadır:

1. Türk Eğitim Vakfı tarafından tamamı karşılanan burslar:
Genellikle İşletme Yönetimi, Mühendislik ve Sosyal Bilimler dallarında verilmektedir. Bu bursların dalları her yıl tekrar gözden geçirilir.

2. Türk Eğitim Vakfı ile İngiliz Hükümeti'nin müşterek verdiği burslar:
Elektrik-Elektronik, Bilgisayar, Çevre ve Endüstri Mühendisliği ile Basın Yayın ve Halkla ilişkiler, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dallarındadır. Burs şartları ve dalları her yıl yeniden gözden geçirilir.

3. Sadberk KOÇ fonunun gelirleriyle verilen burslar:
Geleneksel Türk El Sanatları (Resim Restorasyonu dahil), Müzecilik, Kütüphanecilik ve Müzik dallarındadır. Bu bursların tamamı Sadberk KOÇ Fonu'ndan karşılanmaktadır.

Adaylarda Aranılan Koşullar

- T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak
- Yukarda belirtilen dallarda eğitim yapan üniversite veya yüksek okullardan 4 üzerinden en az 3,
  10 üzerinden en az 7,5 not ortalaması ile mezun olmak veya mezun olacak durumda olmak
- Öğrenim göreceği ülkenin dilini çok iyi derecede bilmek (Adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar)
- Yurt dışında öğrenim yapmak için gerekli maddi imkân olmadığını belgelemek gereklidir

İstenilen Belgeler ve Diğer Koşullar

1- İsteklilerin duyurulan başvuru süresi içinde aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak
  kendilerine en yakın bir Türk Eğitim Vakfı şubesine vermeleri gerekir:
a. TEV'den alınacak olan BAŞVURU FORMU
b. Nüfus cüzdanının tasdikli örneği
c. 2 adet vesikalık fotoğraf
d. Sağlık raporu
e. Ailenin ekonomik gücünün yeterli olmadığını ispatlayan her türlü belge
f. Okuduğu üniversiteden alınmış transkript,
g. Diploma veya çıkış belgesinin noter tasdikli örneği,
h. Yüksek öğrenim süresince adayı tanıyan 2 öğretim üyesinin referans mektupları.

2- Yukarıda yazılı koşulları yerine getiren burs isteklileri, dil ve mesleki bilgi sınavlarına Robert Kolej, Türk-Amerikan Derneği, Alman, Fransız ve İtalyan Kültür Derneklerine başvurarak Ankara, İzmir ve İstanbul'da katılırlar.

3- Öğrencinin gitmek istediği yurtdışındaki üniversiteden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar bursiyer tarafından yapılır.

4- Bursiyer adayları, TEV Genel Merkezinde görüşme ve mülakata çağrılırlar.

5- Sınav ve mülakat sonuçları, genel not ortalamaları ile ailelerin mali durumlarına göre seçilen asil adaylar, TEV'e Noter'den tasdikli taahhütname ve kefaletname verirler.

6- Burs alanlar, master öğrenimi süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra, ilerde kendileri gibi başka Türk gencinin yetişmesi için, uygun taksitlerle TEV'e geri ödemekle yükümlüdür.

TEV “Yurt Dışı Burs Yönetmeliği” uyarınca, her yıl Ağustos-Eylül aylarında bütçe imkanlarını ve üstün nitelikli insan gücü gereksinimini göz önünde tutarak burs verilecek dalları ve burs sayısını belirler.

Seçim

Türk Eğitim Vakfı'nın yurt dışı Yüksek Lisans (Master's Degree) burslarının ilanı her yıl Ekim ayında büyük tirajlı gazetelerde Türkiye genelinde ikişer gün, Ekim ve Kasım ayı içinde de web sitemizde yayınlanır. Ayrıca, ilgili fakültelere duyuru şeklinde gönderilir. Belirtilen şartlara uygun adaylar müracaat süresi içerisinde TEV'e başvururlar. Burslar yalnızca burs verilen A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerindeki en iyi üniversitelerden kabul almak şartıyla verilir. Burslarımız ilan edildikten sonra burs verilecek üniversitelerin listesi TEV'den ve müşterek burs verilen kurumlardan temin edilebilinir.

Adaylar, yüksek öğrenim süresince aldıkları genel not ortalamaları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav sonuçları (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS gibi), mülakat sonuçları (Mülakat komisyonu adayların çoğunlukta bulunduğu fakültelere mensup öğretim üyelerinden ve müşterek çalıştığımız kurumların temsilcilerinden oluşur) ve ailelerinin mali durumuna göre değerlendirilir.

Aranan Nitelikler

a. T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak.

b. Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan (I. Öğrenim) son sınıfında öğrenim görmeleri veya mezun olmaları, (İşletme Yönetimi (MBA) dalına yalnızca mezunlar adaylar başvurabilirler.)

c. Yükseköğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olmak. (Burslarımıza Türkiye'deki üniversitelerin I. öğreniminde öğrenim görenler müracaat edebilirler.)

d. Öğrenim göreceği ülkenin dilini master öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek. (Müracaattan sonra verilecek süre içinde dil sınav sonuçları TEV'e verilir.)

1) İngilizce öğrenim göreceklerden TOEFL (İstenilen puan en az 213, bu sınav İstanbul'da Bilmerk, Ankara ve İzmir'de Amerikan Kültür Derneklerinde yapılır.) veya IELTS (İstenilen puan en az 6,5 ve bu test British Council tarafından yapılmaktadır.) Ayrıca, İngilizce öğrenim yapacakların mesleki bilgilerinin yeterliliği, İşletme Yönetimi dalında GMAT, diğer alanlarda ise GRE testleri ile ölçülmektedir. Adayların bu testlerde ilk %50'ye girmeleri gerekmektedir.

2) Almanca, Fransızca, İtalyanca bilen adayların ise bu ülkelerdeki Üniversitelerde yüksek lisans öğrenimi yapabilecek seviyede dil hâkimiyetine sahip olduklarını belgelemeleri, (Bu belgeler İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ilgili ülkelerin Kültür derneklerinden alınabilir.)

e. Bu öğrenimi ailesinin mali imkanları ile yapamayacak durumda olmak.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite öğrenimlerini yurt dışında yapanlarla, aynı şartlarla yüksek lisans (mastır) öğrenimine başlayanların müracaatları kabul edilmez.

Taahhütler: Yurt dışı bursiyerlerimiz, öğrenimlerini tamamlar tamamlamaz yurda dönmek ve TEV'nın öğrenimleri süresince kendilerine ödediği meblağı kendileri gibi başarılı Türk gençlerine yardımcı olmak amacıyla geri ödemekle yükümlüdür.

* Yüksek lisans (mastır) öğrenimlerini tamamlayanlar, burslu doktora öğrenimi için kabul aldıklarında TEV uygun gördüğünde bursiyere doktora öğrenimi süresince izin verir ve doktorayı tamamladıktan sonra derhal yurda döneceğine dair ek taahhütname alır. Ayrıca bursiyer mastır öğrenimini tamamladıktan sonra iyi bir iş bulduğunda bilgi ve tecrübelerini arttırmak için 1,5 yıl yurt dışında çalışmak için TEV'den izin isteyebilir. TEV uygun gördüğünde ek taahhütname alarak bursiyere izin verebilir.

Başarılı ancak imkansızlık nedeniyle öğrenimlerinde zorlanan öğrenimlerineyurtdışında devam etmek isteyen öğrencilerler için de devletlerin, vakıflar ve özel kuruluşların verdiği burslardan ve cazip burs imkanlarından yararlanabilirler. Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun öğrenim ve katkı (harç) kredileri dışında; devlet kuruluşları, çeşitli vakıf, kişi ve özel kuruluşlar tarafından öğrencilere burs veriliyor. Bursların miktarı, bursu veren vakıf veya kuruluş tarafından her yıl yeniden saptanıyor. Bursların bazıları karşılıklı, bazıları ise karşılıksız oluyor. Karşılıklı bursların nasıl geri ödeneceği burs veren kuruluş tarafından belirleniyor. Her öğrenim yılında üniversiteyi kazanan ve burs almak isteyen öğrenciler, kayıt yaptırılan üniversite veya yüksek okulun Öğrenci İşleri Bürosu 'na ve gerekli yerlere başvurmalıdırlar.